Този сайт използва бисквитки за подобряване на функционалността и установяване предпочитанията на потребителите на сайта. Виж повече

Общи условия

Общи условия за ползване на електронен магазин www.vigo.bg


1. Предмет 


1.1. Настоящите Общи условия регулират отношенията между „ВИГО“ ЕООД и ползвателите на електронния магазин, достъпен на адрес www.vigo.bg.

1.2. Електронният магазин www.vigo.bg e платформа, чрез която клиентите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба от разстояние на предлаганите Стоки, включително, но не само аксесоари за аудио, видео и компютърна техника.

1.3. Общите условия са обвързващи за всички лица, които посещават и/или ползват Сайта, купуват Стоки през Електронния магазин и/или извършват регистрация на интернет адрес www.vigo.bg. При наличие на противоречие между уговорки в отделен договор и уговорки в Общите условия, предимство има договорът.

1.4. Доставчикът има право да променя едностранно Общите условия, включително, но не само, да отразява начина, по който Сайта функционира, да променя Стоките техните параметри и характеристики, всички условия за доставка и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта. Общите условия могат да бъдат актуализирани и променяни по всяко време.  Клиентите, които не са съгласни с промените в Общите условия, имат право да изтрият Профила си и да преустановят използването Сайта/Електронния магазин. 


2. Данни за Търговеца


Търговско наименование (фирма): "ВИГО" ЕООД

Единен идентификационен код в търговския регистър: ЕИК 040609781

Седалище и адрес на управление и адрес на стопанска дейност: гр. София 1404, район Триадица, ул. „Деян Белишки“ бл.62

ДДС №: BG 040609781

Телефона за контакти: +359 2 958 29 06

Електронна поща: contact@vigo.bg 

Уебсайт: www.vigo.bg


Надзорни органи:


Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 

Уеб сайт: www.cpdp.bg


Комисия за защита на потребителите 

Адрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, 

Уеб сайт: www.kzp.bg


Телефонните разходи, които Клиентът прави, обаждайки се на телефонa за контакт +359 2 958 29 06 са за негова сметка на цената на един градски разговор за цялата страна без допълнително оскъпяване съобразно актуалната тарифа на БТК – за абонати на БТК или на цена съобразно тарифния план на мобилния оператор на Клиента.


3. Дефиниции


„Договор” означава договор от разстояние, сключен между Доставчика и Клиента за покупко-продажба на Стоки през Електронния магазин, представляващ неразделна част от Общите условия;

„Доставчик” означава търговско дружество „Виго” ЕООД, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 040609781.

 „Електронен магазин” означава електронна платформа, която се намира в Сайта и служи за предлагане на Стоки от Доставчика и сключване на договори за продажба от разстояние съгласно Общите условия между Доставчика и Клиентите;

„ЗЗП” означава Закон за защита на потребителите, обнародван в „Държавен вестник” бр. 99 от 9 Декември 2005 г., в сила от 10.06.2006 г., с всички последващи изменения и допълнения към съответния момент;

„Клиент” означава всяко лице което посещава и/ или ползва Електронния магазин като го разглежда, прави Поръчки, купува и заплаща Стоки. Клиенти на Елкетронния магазин могат да бъдат физически лица над 18 години, юридически лица и други организации;

 „Общи условия” означава настоящите Общи условия и техните приложения, както и всички последващи изменения в тях, които са оповестени на Сайта;

 „Поръчка” означава поръчката на Клиента за определени избрани от него Стоки, заедно с избрания начин за заплащане и получаване на Стоките;

 „Профил” означава отделна част в Сайта, която Клиентът може да достъпи чрез потребителско име и парола и чрез която може да прави Поръчки. 

„Сайт” означава домейн (интернет адрес) www.vigo.bg и неговите поддомейни;

„Стока/и” означава стоките, предлагани за продажба от Доставчика посредством Електронния магазин;

 „Цена на Стока” означава цената за бройка или за определено количество Стоки, посочена в български лева, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси. В Цената на Стоката не се включва цената на доставка.


4. Регистрация на Профил 


4.1. Клиентът може да прави Поръчки в Електронния магазин от регистрирания си Профил или без регистрация, по посочения в т. 4.3 ред. 

4.2. (1) Регистрацията на Профил се извършва чрез попълване на регистрационна форма от Клиента. Полетата, които задължително трябва да бъдат попълнени, са отбелязани със звездичка: имена, електронен адрес(имейл), телефон, адрес. При регистрацията си Клиентът посочва електронен адрес (имейл) и парола за достъп до Профила и отбелязва с отметка полето “Прочел съм и съм съгласен с Общите условия”, с което Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, че е запознат с Общите условия и ги приема изцяло. 

(2) При извършване на Поръчки през своя Профил, Клиентът може да следи състоянието и историята на поръчките си.

4.3. След извършване на регистрацията, Клиентът достъпва Профила си чрез посочените от него при регистрацията потребителско име и парола.

4.4. Клиентът може да прави Поръчки в Електронния магазин и без да разполага с Профил. В този случай той следва да попълни в електронната форма на Поръчката име, електронен адрес (имейл), телефон, адрес за доставка.

4.5. Клиентът се съгласява и декларира, че ще предостави вярна и пълна информация при попълване на заявлението за регистрация в Сайта, както и при извършването на Поръчки. В случай на промени в заявените обстоятелства при първоначалната регистрацията, Клиентът се задължава незабавно да актуализира съответните данни в Профила си.

4.6. В случай, че Клиентът предостави неверни или непълни данни, Доставчикът има право да изтрие съответната информация и да му откаже по-нататъшен достъп до Електронния магазин, или да заличи изцяло регистрацията. Доставчикът не носи отговорност за невярно/неточно изпълнена Поръчка или за неизпълнена Поръчка, поради неверни, непълни или неактуални данни.


5. Стоки и поръчки  


5.1. Към всяка Стока от Сайта е предоставена информация относно Цената и основните характеристики на Стоката, както и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Клиентите. Доставчикът не носи отговорност за неточности в описанието на Стоката, които не се отнасят към основните характеристики на Стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация

5.2.(1) Клиентът може да прави Поръчки по електронен път 24 часа в денонощието чрез добавянето на желаните Стоки във виртуална кошница. При извършване на Поръчка Клиентът избира вида на Стоките и количеството им, посочва адрес за доставка, начина и сроковете за доставка и начина на плащане според предложените на Сайта възможности.

(2) За да финализира една Поръчка, Клиентът трябва да я потвърди, като следва указаните стъпки в Сайта. Добавянето на Стока във виртуалната кошница, без Поръчката да бъде потвърдена не води до регистрацията на Поръчката.

5.3. Клиентът може да прави и Поръчки по телефона в работното време, указано на Сайта, като съответната Поръчка се регистрира от служител на Доставчика от името на Клиента.

5.4. Независимо дали Поръчката е направена по телефон или през Сайта, Доставчикът регистрира направената Поръчка в системата си и изпраща уведомление до Клиента за това. Уведомлението за регистрация е с информативен характер и няма смисъл на приемане /потвърждаване на Поръчката или поемане на ангажимент за изпълнението й. 

5.5. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Доставчика и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му на потвърждение, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане. Такова съобщение съдържа уведомление, че Клиентът допълнително ще бъде информиран от куриер за точната дата на доставка.


6. Право на отказ на потребител-физическо лице от Договор за покупко-продажба от разстояние


6.1. Клиент-физическо лице, който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП има право да се откаже от договора, сключен от разстояние, в 14-дневен срок считано от: 

а) датата на приемане на стоките от Клиента или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента, когато Стоките се доставят еднократно; или

б) датата, на която Клиент или трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента, получи последната Стока, когато Клиентът е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно; или

в) датата, на която Клиентът или трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента, приеме последната партида или част, когато Клиентът е поръчал Стока, която се състои от множество партиди или части; или

г) датата, на която Клинентът или трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента, приемане на първата стока, при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време.

6.2. За да упражни правото си на отказ, Клиентът може в срока по чл. 6.1. по-горе да:

уведоми Доставчика с недвусмислено заявление на следния електронен адрес:  contact@vigo.bg или на посочените в сайта телефони или

да попълни и изпрати по електронен път чрез интернет страницата на Доставчика стандартния формуляр за отказ /ТУК

6.3. Когато Клиентът упражни правото си на отказ от договора за продажба от разстояние и когато Доставчикът не е предложил да прибере Стоките сам, Клиентът трябва да изпрати или предаде Стоките обратно на Доставчика или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Клиентът е съобщил на Доставчика за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако Клиентът изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок. Клиентът заплаща преките разходи за връщането на Стоките.

6.4. При изпълнение на посочените в този Раздел 6 условия Доставчикът възстановява заплатената от Клиента цена по договора в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която  е бил уведомен за решението на Клиента да се откаже от договора. В случай че Доставчикът не е предложил да вземе сам Стоките, той има право да забави възстановяването на сумата до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, което от двете събития настъпи по-рано.

6.5. Сумата ще бъде възстановена, без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Доставчика, като в зависимост от избора на Клиента се използва: банков превод по посочена от Клиента банкова сметка, пощенски паричен превод. 

6.6. Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат само Клиентите-физически лица, които са потребители по смисъла на ЗЗП по отношение на Стоките, предлагани от Доставчика и при положение, че Стоката/Стоките отговарят на следните условия: когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на Доставчика запечатани, да не е нарушена целостта на поставените от Доставчика защитни стикери и други означения; да няма механични повреди; да не е била използвана; да е придружена от съпътстващите я документи и аксесоарите, с които е била получена.

Няма да бъдат  приемани стоки :

- с увредена или нецялостна опаковка

- със следи от удар или друга външна намеса

- повредени от потребителя

- които са били поправяни от неупълномощено лице

- със следи от облепване на куриерски товарителници по опаковката. Всички продукти, подлежащи на връщане трябва да са предварително фолирани преди да бъдат предадени на куриер и по кутиите да не се постяват стикери и/или товарителници.


6.7. Клиентът няма право на отказ по отношение на стоки и обстоятелства, попадащи в обхвата на член 57 от ЗЗП.


7. Цени. Условия за плащане. 


7.1. Клиентът изрично декларира, че е запознат с обстоятелството, че всяка Поръчка в Електронния магазин и Сайта е свързана със задължение за плащане от негова страна.

7.2. Всички цени на Стоките в Електронния магазин са крайни, обявени са в български лева с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

7.3. Клиентът може да заплати Цената на Стоките по направена Поръчка по един от следните начини:

a) Плащане при доставка (наложен платеж) – заплащането се осъществява в момента на доставката на Стоките, когато куриер/превозвач посети посочения от Клиента адрес за доставка в Поръчката и предаде Стоката на Клиента. 

b) Плащане по банков път – Клиентът заплаща Цената на Стоките съгласно потвърдена Поръчка по посочена от Доставчика в Сайта банкова сметка, преди получаване на поръчаната Стока. Клиентът следва да изпрати копие от платежното нареждане/вносната бележка, в което като основание за плащане е посочен номерът на Поръчката, на имейл contact@vigo.bg, а ако не може, следва да изпрати следната информация на посочения имейл: датата на плащането; банката; номер на платежното нареждане/вносната бележка; номер на Поръчката; имена и телефонен номер за контакт;

c) Онлайн плащания с дебитна или кредитна карта – Клиентът заплаща Цената на Стоката с банкова карта чрез виртуален ПОС терминал. Банковите карти, с които можете да извършвате онлайн разплащане са: VISA, MasterCard.

7.4. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Доставчикът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от български лева. Разходите, свързани с подобни плащания, са за сметка на Клиента. Затова Доставчикът препоръчва на своите клиенти да направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка.

7.5. Когато е избрано онлайн плащане или по банков път, ако в срок до 3 дни от потвърждаване на Поръчка от страна на Клиента, Цената не е получена по банковата сметка на Доставчика, Поръчката се счита за автоматично анулирана.

7.6. Клиентът може да закупува Стоки на изплащане, чрез потребителски кредит, предоставен от кредитна институция. Възможността важи за Стоки, за които в Сайта е предвидена опция „Купи на изплащане“. Условията за получаване на потребителски кредит с цел придобиването на конкретна Стока, се определят от финансовата институция, съобразно кредитната ѝ политика. Доставчикът не участва по какъвто и да е начин в отношенията по отпускане на потребителски кредити, включително, но не само не определя условията за кандидатстване, размерите на кредита, лихвите и таксите, условията по изпълнението и изплащането на кредита, и др.). Доставчикът не осъществява дейност по посредничество при отпускане на потребителски кредити, не е представител на такива институции, както и не е страна в отношенията между Клиента и съответната кредитна институция.


8. Доставка на Стоки


8.1. Доставки на Стоки се извършват с куриер на територията на Република България до адрес, посочен от Клиента или  в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.

8.2. За извършване на доставка до адрес, следва да има лесен достъп с товарен автомобил. В случаите на доставка до врата Клиентът трябва да посочи етажа, до който продуктите следва да бъдат доставени в полето за адреса в електронния формуляр за поръчки на Доставчика. В противен случай, доставаката ще бъде извършена до сградата, посочена като адрес за доставка, ако има достъп до сградата с товарен автомобил.

8.3. Доставчикът осигурява подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи. 

8.4. Разходите за транспорт, свързани с доставката на Стоките до адреса на Клиента, определен в Поръчката не са включени в посочената в Сайта Цена на Стоките. Освен ако не бъде уговорено друго, разходите за транспорт се заплаща допълнително от Клиента в момента на доставката на Стоката на куриера/превозвача, извършващ доставката. Цената на доставката се изчислява при извършване на Поръчката съобразно тарифата на куриера/превозвача, извършващ доставката и се потвърждава от Клиента заедно със завършване на Поръчката. С потвърждаване на Поръчката Клиентът се задължава да заплати и разходите за транспорт.

8.5. Сроковете за доставка варират в зависимост от броя поръчки и наличности при производителя и/или дистрибутора на стоките, наличието на официални и/или почивни дни, за което Клиентът дава съгласието си при завършване на Поръчката, след натискане на бутона „Потвърди поръчката”. При всички положения Доставчикът не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера/превозвача, извършващ доставката и/или поради независещи от Доставчика обстоятелства.


9. Гаранция


9.1. Клиентите могат да предявят рекламация на електронен адрес contact@vigo.bg или на телефон +359 2 958 29 06. При предявяване на рекламация Клиентът задължително трябва да представи  документ за покупка (касовата бележка или фактура) за Стоката, за която се  предявява рекламация. 

9.2. При предявяване на рекламация, Клиентът трябва да подготви Стоката в нейната цялост, т.е. с всички включени към нея аксесоари, опаковки и запазени в тяхната цялост етикети. Ако Доставчикът не може да идентифицира Стоката, рекламацията може да не бъде удовлетворена.

9.3. При рекламации разходите по изпращането на Стоката  до Доставчика са за сметка на Клиента.

9.4. Гаранцията покрива производствени дефекти или скрити дефекти на Стоките, различни от изхабяване поради обичайна употреба. Гаранцията не покрива щети, причинени на Стоката в резултат на неправилни външни въздействия, като умишлено или неумишлено увреждане на Стоката, щети причинени от механични удари или издраскване, висока температура, промени в мрежовото захранване, токови удари или щети причинени в следствие на неправилна употреба или поради неспазване на указанията на производителя за монтаж/демонтаж/модификация или за поддръжка. 

9.5. Клиентите, които имат качеството на потребители по смисъла на ЗЗП, следва да имат предвид, че в ЗЗП е предвидена законова гаранция за безопасност и за съответствие на стоките с договора за продажба в рамките на 2 години от доставянето им. Процедурата по предявяване на рекламации е подробно уредена в глава V, раздел III от ЗЗП, който можете да откриете тук. В останалите случаи гаранции се прилагат съгласно изрично договореното между Страните или приложените към Стоките гаранционни карти.


10. ФОРС МАЖОР


10.1. Доставчикът не носи отговорност за неизпълнение, причинено от непреодолима сила. Под „непреодолима сила” (форсмажор) се разбира обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята от страните, като пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия – бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и др. природни стихии, епидемия, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици, проблеми в глобалната мрежа на Интернет технически повреди, прекъсване на комуникации, електрозахранване и др.

10.2. Ако непреодолимата сила продължи повече от 30 дни, всяка от Страните има право да прекрати сключения Договор, като отправи писмено уведомление до другата Страна с незабавен ефект.


11. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ


11.1. Достачикът има право да анулира и заличи изцяло Профила в случай на: 

предоставяне на невярна или непълна информация от страна на Клиента; 

наличие на съмнения от страна на Доставчика за злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на настоящите Общи правила от страна на Клиента;

възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини, които възпрепятстват работата на Доставчика;

преустановяване поддържането на Електронния магазин/Сайта

11.2. Клиентът има право по всяко време по своя собствена преценка да дезактивира своя Профил в Сайта. 

11.3. Предвидените в настоящите Общи условия електронни изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на електронна поща, натискане на виртуален бутон на Сайта и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено 

11.4. Доставчикът полага максимални усилия да поддържа информацията в Сайта и Електронния магазин винаги вярна и актуална, но не носи отговорност за нейната изчерпателност и достоверност, както и за съдържанието, качено от ползватели на Сайта.

11.5. Доставчикът има право по своя преценка да възлага на подизпълнители изпълнението на всички или част от задълженията си по договори от разстояние, сключени чрез Електронен магазин, без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Клиента за това.

11.6. Доставчикът си запазва правото да редактира съдържанието на Сайта и Електронния магазин и да прекратява достъпа до тях по всяко време.

11.7. Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките в Електронния магазин (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока. Доставчикът няма да носи отговорност за такива несъответствия.

11.8. Доставчикът не носи отговорност в случай че Клиентът няма достъп в определен момент до която и да е част от Сайта или достъпът е с влошено качество поради каквато и да е причина, включително, но не само, непреодолима сила, независещи от Доставчика причини като напр. технически повреди, прекъсване на комуникации, електрозахранване и др. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху телекомуникационни съоръжения, софтуер и хардуер, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, използвани по какъвто и да било начин посредством Сайта.

11.9. Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове, включително такива, които имат отношение към предлаганите Стоки. Доставчикът не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

11.10. Всички права на интелектуална собственост, като търговски марки и авторски права върху материали, снимки, лога, изображения и други подобни, публикувани на Сайта, остават собственост на Доставчика или неговите лицензодатели и партньори. Всяко използване на Сайта или неговото съдържание, включително копиране или съхраняване на това съдържание в неговата цялост или частично, освен за лично, нетърговско ползване на Клиента, е забранено без разрешение от Доставчика. Нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права и Закона за марките и географските означения.

11.11. Споровете, възникнали във връзка с настоящите Общи условия, се решават по взаимно съгласие между страните, а при невъзможност за постигане на такова – от  компетентният български съд.

11.12. За неуредените в тези Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.


Настоящите Общите условия са приети от Виго ЕООД и са в сила от 01.07.2020г. При всяка промяна и/или допълнение на Общите условия Доставчикът актуализира публикуваните на Сайта Общи условия.